آکادمی مدیریار، یک وب سایت ارائه کننده بسته های آموزشی در زمینه استانداردهای سیستم های مدیریتی است. این آموزش‌ها برای سازمانهای خدماتی خصوصی و دولتی، واحد‌های صنعتی و … کاربرد دارد.

وجه تمایز این بسته‌های آموزشی: مستندات عملیاتی، مدرسین با تجربه و پشتیبانی کامل برای اجرای اثربخش استانداردهای سیستم مدیریتی است.